Remote job description

?k? ti nco clean architecture nebo Rx? R?d/a se dl?? o zku?enosti se sv?mi kolegy a um?? je technologicky v?st? Pokud chce? vyv?jet modern? aplikace nejen pro smartphony, ale teba i pro hodinky, robotick? hraky a jin? smart gadgets, bav? t architektura nebo veden? lid?, ozvi se n?m.
Jsme mobiln? - na?e t?my vz?jemn spolupracuj? v Praze, Brn i Bratislav. Ke kter?mu se pid?? ty?

Co t v t?to roli ek??

 • bude? vyv?jet Android aplikace, kter? pou?vaj? statis?ce a mili?ny lid?
 • pevezme? odpovdnost za technickou anal?zu a v?vojov? e?en?
 • v Praze t ek? nov? projekt na zelen? louce na v?voj mobiln? banky
 • dle zku?enost? m?? monost pej?t k n?vrhu architektury nebo zaji?tn? odborn?ho rozvoje t?mu
 • r?di si sami testujeme, otestov?n? sven? aplikace proto pjde tak? za tebou
 • sou?st? tv? pr?ce bude i tvorba dokumentace

Jak? znalosti a zku?enosti u n?s z?ro???

 • z?sk?? monost z?roit sv? znalosti Android Studio a Gradle (modularizace aplikac?; Gradle Kotlin DSL v?hodou)
 • uv?t?me tvoji praktickou znalost Kotlinu (jako hlavn? jazyk) a Javy
 • orientuje? se v nativn? Android SDK a de facto standardn?ch knihovn?ch (Android Jetpack, Material Components, d?le nap. Room, OkHttp, Retrofit, Moshi aj.)
 • m?? zku?enosti s tvorbou objektov orientovan?ho n?vrhu aplikace
 • zaboduje? zku?enostmi s aplikov?n?m dependency injection (Dagger nebo Koin)

V?hodou, nikoliv nutnost?:

 • zaj?m?? se o automatizovan? testov?n? Android aplikac? (JUnit 4/5, KotlinTest, Spek, Espresso + Mockito, Mockk nebo jin?)
 • zku?enost s modern?m asynchronn?m programov?n?m (RxJava/LiveData a/nebo coroutiny) ti bude v?hodou
 • m?? z?jem o architekturu mobiln?ch aplikac? (nap. MVVM, MVI, Clean architecture aj.)
 • me? vyu?t svoji zku?enost s multiplatformn?m Kotlinem a/nebo Kotlin/Native
 • pot?? n?s tvoje zku?enost s Kotlinx Serialization a/nebo Ktor frameworkem
 • zaboduje? zku?enost? s continuous integration (Jenkins a/nebo GitLab, p?padn jin?)
 • orientuje? se ve funkcion?ln?m programov?n?
 • m?? za sebou zku?enost s publikov?n?m aplikac? do Google Play
 • znalost souvisej?c?ch platforem (Wear OS, Android TV aj.)
 • m?? zku?enost s Firebase, TensorFlow, ARCore
 • skvle ovl?d?? e?tinu/sloven?tinu, komunikuje? anglicky na pokroil? ?rovni

Co ti nab?z?me?

 • p?jemn? pracovn? prosted? a stabiln? z?zem? dobe prosperuj?c? esk? IT firmy, psob?c? na trhu ji od roku 2000
 • prostor pro samostatnou a kreativn? pr?ci s monost? realizace vlastn?ch n?pad a p?leitostmi se st?le uit nov? vci a p?stupy
 • u n?s m?? monost ovlivovat sv? smrov?n? ve firm
 • kvalitn? HW i SW vybaven?, p?stup k nejmodernj??m technologi?m a specifick?m projektm
 • v Cleverlance z?sk?? ve sv?m rozvoji kvalitn? podporu i d?ky bohat? nab?dce intern?ch a extern?ch ?kolen?
 • nab?z?me ti benefity jako jsou p?spvek na ivotn? a penzijn? pipoji?tn?, v?uku AJ/NJ/RJ, MultiSport kartu, sick days, p?spvek na stravn?, ek? t tu spousta firemn?ch akc?, z?zem? modern?ch kancel?? na Palmovce v bl?zkosti stanice metra s kvalitn?m vybaven?m i pro sportovce a milovn?ky j?dla a k?vy, po vz?jemn? dohod u vybran?ch projekt monost ?sten?ho home office, a dal??Summary
Company name: Cleverlance
Remote job title: Android Developer at Cleverlance () (allows remote)
Job tags: android, android-sdk-tools, java, kotlin
 • location or timezone

  (GMT+01:00) Central European Time - Prague
 • category

  Software Development
 • posted

  34 days ago

Share or copy

Job alerts